قوانین و مقررات

استفاده از هر کدام از سرویس های میزبان من به منزله قبول قوانین زیر می باشد لذا رعایت این مطالب برای کاربران الزامیست و در صورت عدم رعایت مقررات، میزبان من مجاز است، سرویس مشتری را بدون عودت هزینه پرداختی قطع نماید، میزبان من می تواند در هر زمان که بخواهد قوانین فوق را تغییر داده یا تکمیل نماید و هیچ تعهدی در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان ندارد و در نهایت نسخه قابل استناد ، نسخه ای خواهد بود که بر روی وب سایت رسمی میزبان من قرار خواهد گرفت و برای همه مشتریان لازم اجرا می باشد